Apmeklējuma rezervēšana

 • Apmeklējuma rezervēšanu pārstāvniecībā var veikt individuāli vai par personu grupu, izvēloties Jums vēlamo pārstāvniecībā pieejamo apmeklējuma laiku.
 • Rezervāciju var veikt līdz 90 dienām pirms pārstāvniecības apmeklējuma.
 • Pēc apmeklējuma rezervēšanas pieteikumu iespējams saglabāt datorā, drukāt, pieprasīt apmeklējuma rezervācijas apstiprinājumu nosūtīt uz Jūsu e-pasta adresi.
 • Apmeklējumu iespējams atcelt, ievadot vārdu, uzvārdu un drošības kodu sekojošā interneta adresē: /NVIS.EService001.WebSite/VisitReservationLogin.aspx.
 • Apmeklējuma rezervēšanas drošības kodu Jūs atradīsiet, pieteikumu saglabājot vai to drukājot.
 • Aizpildīšanas instrukciju ir iespējams atrast, atverot saiti ar jautājuma zīmi lapas augšējā labajā stūrī.
 • Lai rezervētu apmeklējumu, jāaizpilda visi lauki, kas ir atzīmēti ar sarkanu simbolu *. Ja šie lauki netiks aizpildīti, Jūs nevarēsiet pabeigt apmeklējuma rezervēšanu.
 • Lai rezervētu apmeklējumu, pieteikuma lauki jāaizpilda ar latīņu burtiem. Vārds un uzvārds ir jāraksta precīzi, kā tas ir norādīts vīzas pieprasītāja pasē. Sistēma neatpazīst burtus ü, ñ, á, ģ, ф, д, ж, я – piemēram, vārds “Владимир” jāraksta “Vladimir”.
 • Izvēloties pārstāvniecību, kurā apmeklējuma rezervācija tiks veikta, ir jāpieturas pie noteiktās pārstāvniecību teritoriālās kompetences.
 • Ja noteiktajā dienā Jums nav iespējams ierasties pārstāvniecībā, lai iesniegtu vīzas pieprasījuma dokumentus, lūdzam veikt apmeklējuma rezervēšanas atcelšanu.
 • E-pakalpojuma izmantošana komerciālos nolūkos ir aizliegta.