Palīdzība

Palīdzības saturs

1.     Informācija par vīzas anketas aizpildīšanu.

a.     Šengenas vīzas (C vīzas) anketas aizpildīšanas norādījumi.

b.     Ilgtermiņa vīzas (D vīzas) anketas aizpildīšanas norādījumi.

2.    Informācija par apmeklējuma rezervēšanu Latvijas Republikas pārstāvniecībā.

3.    Pārstāvniecību teritoriālā kompetence vienotās vīzas, vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu un lidostas tranzītvīzas pieprasījumu pieņemšanai.

4.    Pārstāvniecību teritoriālā kompetence ilgtermiņa vīzas pieprasījumu pieņemšanai.

5.    Tehniskās prasības elektroniskā pakalpojuma „Vīzas pieteikums” lietošanai.

Informācija par vīzas anketas aizpildīšanu

Lūdzam pievērst uzmanību, ka anketas Šengenas vīzas (C vīza) un ilgtermiņa vīzas (D vīza) pieprasīšanai ir atšķirīgas!

Vīzas anketa ir jāaizpilda pilnīgi un personīgi jāparaksta (par nepilngadīgajiem anketu paraksta persona ar vecāku pilnvarām vai juridisks aizbildnis).

Anketā jāuzrāda pilnīga un patiesa informācija. Atbildēm ir jāsatur informācija, kas tiek prasīta, vai arī jāatbild ar vārdiem „jā” vai „nē”.

Nepilnīgas vai nepatiesas informācijas sniegšana anketā var kļūt par iemeslu vīzas atteikumam vai izsniegtas vīzas anulēšanai vai atcelšanai.

Ja anketā jānorāda datums (piem., dzimšanas datums vai ceļošanas dokumenta derīguma termiņš), to raksta formātā ” dd-mm-gggg”.

 

a. Šengenas vīzas (C vīzas) anketas aizpildīšanas norādījumi:

 

Ar “*” atzīmētās ailes (19., 20., 31., 32. un 33.) var neaizpildīt ES, EEZ valstu un CH pilsoņu ģimenes locekļi (laulātie, bērni vai apgādājami augšupējie radinieki),
izmantojot tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Direktīvu 34/2004/EK. ES, EEZ valstu un CH pilsoņu ģimenes locekļi uzrāda dokumentus, lai apliecinātu šo radniecību, kā arī aizpilda 34. un 35.aili.

 

 1. punkts – uzvārds precīzi, kā ceļošanas dokumentā (pasē);
 2. punkts – uzvārds dzimšanas brīdī vai iepriekšējais uzvārds. Ja uzvārds mainīts vairākkārtīgi, tad jāuzrāda visi iepriekšējie uzvārdi;
 3. punkts – vārds precīzi, kā ceļošanas dokumentā (pasē);
 4. punkts – jānorāda dzimšanas datums;
 5. punkts – jānorāda dzimšanas vieta;
 6. punkts – jānorāda dzimšanas valsts;
 7. punkts – jānorāda pilsonība šobrīd un pilsonība dzimšanas brīdī, ja atšķiras;
 8. punkts – jānorāda dzimums;
 9. punkts – jānorāda ģimenes stāvoklis;
 10. punkts – jāaizpilda, ja vīza tiek pieprasīta nepilngadīgam bērnam. Jāuzrāda personas ar vecāku pilnvarām/ juridiskā aizbildņa uzvārds, vārds, adrese (ja atšķiras no nepilngadīgā adreses, kuram vīza tiek pieprasīta) un valstiskā piederība;
 11. punkts – jānorāda valsts piešķirtais identifikācijas (persona) kods, ja tāds ir;
 12. punkts – jānorāda ceļošanas dokumenta (pases) veids, ar kuru ceļo un kurā prasa vīzu;
 13. punkts – jānorāda ceļošanas dokumenta (pases) numurs un sērija, ja tāda ir. Sērija var būt gan burtu, gan ciparu veidā;
 14. punkts – jānorāda ceļošanas dokumenta (pases) izsniegšanas datums;
 15. punkts – jānorāda ceļošanas dokumenta (pases) derīguma termiņa beigu datums;
 16. punkts – jānorāda ceļošanas dokumenta (pases) izdevējiestāde;
 17. punkts – jānorāda pieteikuma iesniedzēja pilna mājas adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs/i;
 18. punkts – jāaizpilda tikai tajā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas valsts nav viņa valstspiederības valsts (piemēram, šo punktu aizpilda Kazahstānas pilsonis, kurš uzturas Krievijā ar uzturēšanās atļauju). Ja atbilde ir “Jā”, jānorāda uzturēšanās dokumenta nosaukums, numurs un derīguma termiņš;
 19. punkts – jānorāda pašreizējā nodarbošanās vai ieņemamais amats;
 20. punkts – jānorāda darba devējs, darba devēja adrese un tālruņa numurs. Studentiem jānorāda mācību iestādes nosaukums un adrese;
 21. punkts – jānorāda visi ieceļošanas mērķi, ja ir vairāki. Ar dokumentiem jāapliecina tikai galvenais ieceļošanas mērķis. Ja ieceļošanas mērķis ir nodarbinātība, atzīmē “Cits” un pievieno atbilstošu norādi “NODARBINĀTĪBA”, "BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS” vai “SEZONAS DARBS”;
 22. punkts – jānorāda galamērķa dalībvalsts. Tranzīta gadījumā jāuzrāda galamērķa valsts;
 23. punkts – jānorāda pirmā no Šengenas dalībvalstīm, kuras robežu ir plānots šķērsot
 24. punkts – jānorāda plānoto ieceļošanas reižu skaits;
 25. punkts – jānorāda plānotais uzturēšanās ilgums (ieraksta dienu skaitu);
 26. punkts – jānorāda pēdējos 3 gados izsniegtās Šengenas vīzas, arī Latvijas izsniegtās Šengenas vīzas.
 27. punkts – jānorāda, vai /kad ir doti pirkstu nospiedumi, lai iesniegtu Šengenas vīzas pieteikumu;
 28. punkts – aizpilda tikai tranzīta gadījumos. Jāuzrāda, vai ir galamērķa valsts ieceļošanas atļauja, piem., vīza, ja tāda ir nepieciešama, un šīs atļaujas derīguma termiņš;
 29. punkts – jānorāda plānotais ieceļošanas datums Šengenas zonā;
 30. punkts – jānorāda plānotais izceļošanas datums no Šengenas zonas. Ja tiek pieprasīta divreizējā, vai daudzkārtējā vīza, tad tiek uzrādīts pirmais izceļošanas datums;
 31. punkts – privātas vizītes gadījumā ir jāuzrāda personas, kas ielūdz, vārds, uzvārds, adrese, e-pasts un tālruņa numurs. Individuālā tūrisma gadījumā ir jāuzrāda viesnīcas vai apmešanās vietas nosaukums, adrese, e-pasts un tālruņa numurs;
 32. punkts – jānorāda uzaicinātāja organizācijas vai uzņēmuma nosaukums, adrese, e-pasts, tālruņa numurs un kontaktpersonas vārds un uzvārds un kontaktinformācija;
 33. punkts – jānorāda uzturēšanās laikā Latvijā un citās Šengenas valstīs izdevumu segšanas avots un izdevumu segšanas veids/i. Nepilngadīgajiem jāuzrāda izdevumu sedzējs (piemēram, vecāki). Iesniedzot vīzas pieteikumu, ar dokumentiem ir jāapliecina finansiālais stāvoklis.
 34. punkts – jāaizpilda tikai ES, EEZ valstu vai Šveices pilsoņu ģimenes locekļiem: Jāuzrāda ģimenes locekļa, kurš ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, personas dati;
 35. punkts – jāaizpilda tikai ES, EEZ valstu vai Šveices pilsoņu ģimenes locekļiem: Jānorāda radniecība ar ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoni. Iesniedzot vīzas pieteikumu, radniecība jāpierāda ar dokumentiem;
 36. punkts – jānorāda dokumentu iesniegšanas vieta un datums;
 37. punkts – vīzas pieprasītāja personiskais paraksts pēc anketas izdrukāšanas. Par nepilngadīgajiem parakstās persona ar vecāku pilnvarām vai juridisks aizbildnis.

 

Pēc anketas izdrukāšanas anketas beigās jānorāda dokumenta iesniegšanas vieta, datums un vīzas pieprasītāja personiskais paraksts, kas apliecina vīzas pieprasītāja iepazīšanos ar vīzas pieteikuma apstrādes
un vīzas izsniegšanas nosacījumiem un ieceļošanas un uzturēšanās noteikumiem Šengenas dalībvalstīs.

 

b. Ilgtermiņa vīzas (D vīza) anketas aizpildīšanas norādījumi:

 

Ar “*” atzīmētās ailes (20., 21., 30., 31., un 32.) var neaizpildīt ES, EEZ valstu un CH pilsoņu ģimenes locekļi (laulātie, bērni vai apgādājami augšupējie radinieki),
izmantojot tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Direktīvu 34/2004/EK. ES, EEZ valstu un CH pilsoņu ģimenes locekļi uzrāda dokumentus, lai apliecinātu šo radniecību, kā arī aizpilda 33. un 34.aili.

 

 1. punkts – uzvārds precīzi, kā ceļošanas dokumentā (pasē);
 2. punkts – uzvārds dzimšanas brīdī vai iepriekšējais uzvārds. Ja uzvārds mainīts vairākkārtīgi, tad jāuzrāda visi iepriekšējie uzvārdi;
 3. punkts – vārds/i precīzi, kā ceļošanas dokumentā (pasē);
 4. punkts – jānorāda dzimšanas datums;
 5. punkts – jānorāda dzimšanas vieta;
 6. punkts – jānorāda dzimšanas valsts;
 7. punkts – jānorāda pilsonība šobrīd;
 8. punkts – jānorāda pilsonība dzimšanas brīdī, ja atšķiras no pašreizējās pilsonības;
 9. punkts – jānorāda dzimums;
 10. punkts – jānorāda ģimenes stāvoklis;
 11. punkts – jāaizpilda, ja vīza tiek pieprasīta nepilngadīgam bērnam. Jāuzrāda personas ar vecāku pilnvarām/ juridiskā aizbildņa uzvārds, vārds, adrese (ja atšķiras no nepilngadīgā adreses, kuram vīza tiek pieprasīta) un valstiskā piederība;
 12. punkts – jānorāda valsts piešķirtais identifikācijas (persona) kods, ja tāds ir;
 13. punkts – jānorāda ceļošanas dokumenta (pases) veids, ar kuru ceļo un kurā prasa vīzu;
 14. punkts – jānorāda ceļošanas dokumenta (pases) numurs un sērija, ja tāda ir. Sērija var būt gan burtu, gan ciparu veidā;
 15. punkts – jānorāda ceļošanas dokumenta (pases) izsniegšanas datums;
 16. punkts – jānorāda ceļošanas dokumenta (pases) derīguma termiņa beigu datums;
 17. punkts – jānorāda ceļošanas dokumenta (pases) izdevējiestādes nosaukums;
 18. punkts – jānorāda pieteikuma iesniedzēja pilna mājas adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs/i;
 19. punkts – jāaizpilda tikai tajā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas valsts nav viņa valstspiederības valsts (piemēram, šo punktu aizpilda Kazahstānas pilsonis, kurš uzturas Krievijā ar uzturēšanās atļauju). Ja atbilde ir “Jā”, jānorāda uzturēšanās dokumenta numurs un derīguma termiņš;
 20. punkts – jānorāda pašreizējā nodarbošanās vai ieņemamais amats;
 21. punkts – jānorāda darba devējs (nosaukums), darba devēja adrese un tālruņa numurs. Studentiem jānorāda mācību iestādes nosaukums un adrese;
 22. punkts – jānorāda visi ieceļošanas mērķi, ja ir vairāki. Ar dokumentiem jāapliecina tikai galvenais ieceļošanas mērķis;
 23. punkts – jānorāda pirmā no Šengenas līguma dalībvalstīm, kuras robežu ir plānots šķērsot ieceļojot;
 24. punkts – jānorāda plānoto ieceļošanas reižu skaits;
 25. punkts – jānorāda plānotais uzturēšanās ilgums (ieraksta datumus no-līdz un dienu skaitu);
 26. punkts – jānorāda pēdējos 3 gados izsniegtās Latvijas un citu Šengenas valstu Šengenas vīzas (C vīzas), kā arī Latvijas nacionālās ilgtermiņa vīzas (D vīzas), un šo vīzu derīguma termiņi (ja zināms);
 27. punkts – jānorāda, vai /kad ir doti pirkstu nospiedumi, lai iesniegtu Šengenas vīzas pieteikumu (ja zināms);
 28. punkts – jānorāda plānotais ieceļošanas datums Latvijā;
 29. punkts – jānorāda plānotais izceļošanas datums no Latvijas;
 30. punkts – privātas vizītes gadījumā ir jāuzrāda personas, kas ielūdz, vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs un plānotās uzturēšanās vietas Latvijā nosaukums, adrese un kontaktinformācija;
 31. punkts – ja uzaicinātājs ir juridiska persona, jānorāda uzaicinātāja nosaukums, adrese, e-pasts, tālruņa numurs un kontaktpersonas vārds un uzvārds un kontaktinformācija;
 32. punkts – jānorāda uzturēšanās laikā Latvijā (un citās Šengenas valstīs – ja vīzas derīguma laikā ir plānots ceļot arī uz citām Šengenas valstīm) izdevumu segšanas avots un izdevumu segšanas veids/i. Nepilngadīgajiem jāuzrāda izdevumu sedzējs (piemēram, vecāki). Iesniedzot vīzas pieteikumu, ar dokumentiem ir jāapliecina finansiālais stāvoklis.
 33. punkts – jāaizpilda tikai ES, EEZ valstu vai Šveices pilsoņu ģimenes locekļiem: Jāuzrāda ģimenes locekļa, kurš ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, personas dati;
 34. punkts – jāaizpilda tikai ES, EEZ valstu vai Šveices pilsoņu ģimenes locekļiem: Jānorāda radniecība ar ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoni. Iesniedzot vīzas pieteikumu, radniecība jāpierāda ar dokumentiem;
 35. punkts – jānorāda dokumentu iesniegšanas vieta un datums. Pēc anketas aizpildīšanas to izdrukā un vīzas pieprasītājs paraksta (par nepilngadīgajiem parakstās persona ar vecāku pilnvarām vai juridiskais aizbildnis).

 

Pēc anketas izdrukāšanas anketas beigās jānorāda vīzas pieprasītāja vārds, uzvārds un datums un vīzas pieprasītāja personiskais paraksts, kas apliecina vīzas pieprasītāja iepazīšanos ar vīzas pieteikuma apstrādes
un vīzas izsniegšanas nosacījumiem un ieceļošanas un uzturēšanās noteikumiem Latvijā un citās Šengenas līguma dalībvalstīs.

Informācija par apmeklējuma rezervēšanu Latvijas Republikas pārstāvniecībā

Rezervējot apmeklējumu, jāuzrāda pilnīga un patiesa informācija. Datu ievades laukos ir jāievada informācija, kas tiek prasīta. Vienu e-pasta adresi drīkst izmantot tikai viena apmeklējuma rezervēšanai.

 

Apmeklējuma rezervēšanas norādījumi:

1.      Apmeklējuma rezervēšana

1.1.   Lai veiktu apmeklējuma rezervēšanu, sākumlapā jānospiež poga „Apmeklējuma rezervēšana” vai arī pēc e-anketas aizpildīšanas un saglabāšanas jānospiež poga „Veikt apmeklējuma rezervēšanu pārstāvniecībā”.

1.2.   Jāiepazīstas ar lietošanas noteikumiem un jāapstiprina iepazīšanās ar tiem.

1.3.   Lai rezervētu apmeklējumu, vispirms izvēlnē jāizvēlas pārstāvniecība, kurā tiks rezervēts apmeklējums. Tālāk jānorāda personu skaits (laukā var ievadīt ciparus no 1 līdz 99), kalendārā jāizvēlas apmeklējuma diena un jāaizpilda lietotāja klātbūtnes pārbaude. Tālāk jānospiež poga „Turpināt”.

1.4.   Pēc pogas „Turpināt” nospiešanas sistēma pārbauda, vai izvēlētajā dienā brīvo vietu skaits ir lielāks vai vienāds ar ievadīto personu skaitu.

1.5.   Ja izvēlētajā dienā brīvo vietu skaits ir mazāks par ievadīto personu skaitu, tad apmeklējuma rezervācija jāveic citā dienā. Ja brīvo vietu skaits ir pietiekams, var turpināt apmeklējuma rezervēšanu.

1.6.   Tālāk sistēmas noteiktajā laikā jāievada dati par personu(-ām): Vārds, Uzvārds, Ceļošanas dokumenta numurs, Valstiskā piederība, Vīzas pieteikuma e-anketas numurs, E-pasta adrese un Tālrunis. Ja apmeklējums tiek rezervēts uzreiz pēc Šengenas vīzas pieteikuma e-anketas aizpildīšanas, tad personas dati tiek automātiski izpildīti un lietotājam tikai nepieciešams pārbaudīt datu pareizību.

1.7.   Ja apmeklējums tiek rezervēts vairākām personām, katru nākamo personu pievieno, nospiežot pogu „Pievienot vēl vienu”. Par pievienotajām personām jāaizpilda sekojoši dati: Vārds, Uzvārds, Ceļošanas dokumenta numurs, Valstiskā piederība, Vīzas pieteikuma e-anketas numurs.

1.8.   Ja tiek veikta atzīme “Nosūtīt paziņojumu par apmeklējuma datuma tuvošanos”, tad 2 dienas pirms apmeklējuma datuma personai tiks nosūtīts atgādinājums uz norādīto e‑pastu.

1.9.   Pēc personas datu ievades jāaizpilda lietotāja klātbūtnes pārbaude un jānospiež poga „Saglabāt”.

1.10.        Izvēlētajā datumā norādītajam personu skaitam sistēma reģistrē apmeklējuma rezervēšanu.

1.11.        Saglabātajam apmeklējumam tiek piesaistīts drošības kods. Ja apmeklējumam ir piesaistīta Šengenas vīzas pieteikuma e-anketa, tad drošības kods ir tāds pats, kā Šengenas vīzas pieteikuma e-anketai.

1.12.        Nākamajā logā tiek attēlota informācija par pārstāvniecību, kurā rezervēts apmeklējums, apmeklējuma datums, drošības kods un vīzas pieteicēja(‑u) dati. Loga lejasdaļā iespējams drukāt pieteikuma lapu (nospiežot pogu „Drukāt”), saglabāt pieteikuma lapu datorā (nospiežot pogu „Saglabāt”) un nosūtīt pieteikuma lapu uz e-pastu (ievadot e-pasta adresi un nospiežot pogu „Nosūtīt e‑pastu”). Apmeklējuma lapas drukāšanai, saglabāšanai vai nosūtīšanai tiek izmantots PDF (PortableDocumentFormat) faila formāts, kas atbalsta vismaz Adobe Reader 7.x.

1.13.        Apmeklējumam pieteikto personu Šengenas vīzas pieteikuma e‑anketu saturu var mainīt līdz rezervētā apmeklējuma pārstāvniecības darba laika sākumam.

2.      Rezervētā apmeklējuma atcelšana

2.1.   Lai veiktu apmeklējuma atcelšanu, e-pakalpojuma sākumlapā jānospiež poga „Apmeklējuma rezervēšana”.

2.2.   Pēc iepazīšanās ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem jānospiež poga “Atcelt apmeklējumu”.

2.3.   Tālāk jāpieslēdzas sistēmai, ievadot vārdu, uzvārdu un drošības kodu.

2.4.   Nākamajā logā tiek attēlota informācija par pārstāvniecību, kurā rezervēts apmeklējums, apmeklējuma datums, drošības kods un vīzas pieteicēja(‑u) dati.

2.5.   Lai atceltu rezervēto apmeklējumu, jānospiež poga “Atcelt apmeklējumu”.

2.6.   Pēc pogas „Atcelt apmeklējumu” nospiešanas, sistēma dzēš reģistrēto apmeklējuma rezervāciju.

Pārstāvniecību teritoriālā kompetence Šengenas vīzas (C vīzas) pieprasījumu pieņemšanai

(1.pielikums, MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 162 redakcija)

 

https://likumi.lv/ta/id/214846-noteikumi-par-latvijas-republikas-diplomatisko-un-konsularo-parstavniecibu-teritorialo-kompetenci-vizu-pieprasisanai

Pārstāvniecību teritoriālā kompetence ilgtermiņa vīzas (D vīzas) pieprasījumu pieņemšanai

(2.pielikums, MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 162 redakcija)

 

https://likumi.lv/ta/id/214846-noteikumi-par-latvijas-republikas-diplomatisko-un-konsularo-parstavniecibu-teritorialo-kompetenci-vizu-pieprasisanai

 

Tehniskās prasības elektroniskā pakalpojuma „Šengenas vīzas pieteikums” lietošanai

 

Publiskā elektroniskā pakalpojuma „E-pakalpojums vīzu pieprasīšanai - Šengenas vīzu pieteikums” tīmekļa vietnes ieteicamā izšķirtspēja ir 1024x769. Minimālā izšķirtspēja ir 800x600 ar ne mazāk kā 16-bitu krāsām. E-pakalpojums vislabāk darbojas ar Internet Exporter 8.x, Mozilla Firefox 3.5, Google Chrome 6.x vai jaunāku internet pārlūkprogrammas versiju.